Қарабалық ауданының 2019 жылға арналған аудандық бюджеті Районный бюджет Карабалыкского района на 2019 год

0
1846

Мәслихаттың 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 328 «Қарабалық ауданының 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 104, 106 — бабыларына сәйкес Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
«Қарабалық ауданының 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» мәслихаттың 2018 жылғы 25 желтоқсандағы № 328 шешіміне (2019 жылғы 4 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8217 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімінің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Қарабалық ауданының 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 — қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 5 397 723,7 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 939 531,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 14 112,0 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 25 840,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 4 418 240,7 мың теңге;
2) шығындар – 5 423 711,9 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 36 238,0 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 68 175,0 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 31 937,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – — 62 226,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 62 226,2 мың теңге.»;
көрсетілген шешімінің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Проект pdf.

О внесении изменений в решение маслихата от 25 декабря 2018 года № 328 «О районном бюджете Карабалыкского района на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьями 104, 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О районном бюджете Карабалыкского района на 2019-2021 годы» от 25 декабря 2018 года № 328 (опубликовано 4 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8217) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет Карабалыкского района на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 397 723,7 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 939 531,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 14 112,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 25 840,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 4 418 240,7 тысяч тенге;
2) затраты – 5 423 711,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 36 238,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 68 175,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 31 937,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – — 62 226,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 62 226,2 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

Проект pdf.