C 1 января 2019 года ,будет введен новый правовой режим – ЕСП, предусматривающий упрощенный порядок регистрации в налоговых органах деятельность неформально занятых

0
1080

Құрметті Қарабалық ауданының тұрғындары!

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың жұмыспен қамтылуын формализациялау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасымен бейресми жұмыспен қамтылған азаматтардың қызметін салық органдарында тіркеудің оңайлатылған тәртібін қарастыратын жаңа құқықтық тәртібі енгізілген — Бірыңғай жиынтық төлем (бұдан әрі — БЖТ).
БЖТ 4 төлемді біріктіретін (ЖТС — жеке табыс салығы, МЗЖ — міндетті зейнетақы жарнасы, Әлеуметтік-медициналық сақтандыру қорына және Мемлекеттік әлеуметтіік сақтандыру қорына жарналар) бір төлемдік құқықтық тәртіп болып есептеледі.
Басқа қолданыстағы тәртіптерге қарағанда БЖТ төлеушілерге берілген төлемдер төмендетілген.
БЖТ айына 1 АЕК (2525 теңге) мөлшерінде калалық жерлерде және 0,5 АЕК (1263 теңге) мөлшерінде ауылдық мекендерде белгіленген;
БЖТ үлесін:
— 10% жеке табыс салығы;
— 20% — Мемлекеттік әлеуметтік сақтау қорының әлеуметтік аударымдары;
— 30% — Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы төлемдері;
— 40% — Міндетті медициналық және әлеуметтік сақтандыру қорының аударымдары құрайды.
БЖТ табыс алу мақсатында қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаларға қолданылады, алайда олар:
1) жалдамалы жұмыскерлердің еңбегін пайдаланбау;
2) жеке тұлғалар үшін жұмыс істеу, қызмет көрсету;
3) жеке тұлғалардың тұтынуы үшін жеке қосалқы шаруашылықтан алынатын ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру талаптарын сақтауға тиіс.
Бұл ретте, күнтізбелік жыл ішіндегі шекті табыс 100 АЖ (жылына 2 969,8 мың теңге, 2019 жылы айына 247,4 мың теңге) аспау тиіс.
БЖТ енгізу критерийлеріне сәйкес келген адамдар үшін өте басымды. Себебі, БЖТ енгізбеу жағдайында көрсетілген адамдар 2020 жылдан бастап «Өзге де тұлғалар» ретінде ең төмен жалақының 5 % мөлшерінде МӘМС үшін жарналар төлейді.
БЖТ сомаларын есептеу және аудару үшін «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен» ағымдағы шот ашылды.
БЖТ төлеу үшін төлемдерді аударуға арналған деректері бар екінші деңгейдегі банктерге және «Казпочта» АҚ жүгіну қажет.

Уважаемые жители Карабалыкского района!

Законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам формализации занятости населения» с 1 января 2019 года введен новый правовой режим – Единый совокупный платеж (далее-ЕСП), предусматривающий упрощенный порядок регистрации в налоговых органах деятельность неформально занятых.
ЕСП представляет собой правовой режим, который объединит 4 платежа (ИПН – индивидуальный подоходный налог, ОПВ – обязательный пенсионный взнос, взносы в Фонд социально-медицинского страхования и Государственный фонд социального страхования) в один.
Для плательщиков ЕСП определены более низкие ставки по данным платежам в отличие от действующих режимов. ЕСП определен в размере 1 МРП (2525 тенге) в городах и 0,5 МРП (1263 тенге) в селах в месяц;
доли ЕСП составят:
— 10% на индивидуальный подоходный налог;
— 20% – социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования;
— 30% – пенсионные выплаты в Единый накопительный пенсионный фонд;
— 40% – отчисления в Фонд обязательного социально-медицинского страхования.
ЕСП будет распространяться на физические лица, осуществляющие деятельность с целью получения дохода, при соблюдении следующих условий:
1) не используют труд наемных работников;
2) выполняют работы, оказывают услуги для физических лиц;
3) реализуют сельскохозяйственную продукцию от эксплуатации личного подсобного хозяйства для потребления физическим лицам.
При этом, предельный доход за календарный год не должен превышать 100 МЗП (2 969,8 тыс. тенге в год, 247,4 тыс. тенге в месяц в 2019 году).
Введение ЕСП это большое преимущество для тех граждан, которые подпадают под его критерии. Поскольку без внедрения ЕСП с 2020 года эти граждане платили бы взносы за ОСМС как «Иные лица» по ставке в размере 5% от минимальной заработной платы.
Для зачисления и перечисления сумм ЕСП «Государственной корпорацией «Правительства для граждан» открыт текущий счет.
Для оплаты ЕСП необходимо обращаться в банки второго уровня и АО «Казпочта», где имеются реквизиты для зачисления платежа.