Электронные трудовые договора

0
615

Жұмыс берушімен Электронды еңбек шарттарын жасаймыз

Қостанай облысында «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша Қостанай облысының Жол картасын орындау үшін мемлекеттік еңбек инспекциясы облыстың қалалары мен аудандарының әкімдіктерімен бірлесіп, кәсіпкерлік, экономиканың квазимемлекеттік секторы субъектілерінің басшыларымен және мемлекеттік кәсіпорындармен, ұйымдармен және мекемелермен, жұмыс берушілерді еңбек шарттарын электрондық форматта тіркеудің электрондық еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіне қосу бойынша ауқымды ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізеді.
Электрондық еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай ақпараттық жүйесін енгізу мынадай міндеттерді шешеді:
— бұл кадрлық іс жүргізуді оңайлату және оңтайландыру, еңбек өтілін, қызметкердің біліктілігін, Жұмыс орнын растау рәсімін оңайлату;
— жұмыс берушіге қызметкердің еңбек қызметі, еңбек өтілі және біліктілігі туралы шынайы деректер алуға мүмкіндік беретін дербес деректердің сақталуын қамтамасыз ету.
— қызметкер үшін бұл жұмысқа орналасу және еңбек шартын жасасу кезіндегі шығындарды азайту, әсіресе жұмыс қашықтықтан жүзеге асырылатын кезде Жұмыспен қамтудың қазіргі заманғы нысандарына қатысты.
— электрондық еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесі арқылы мемлекет еңбек ресурстарының босатылуын болжауға және оларды жұмысқа орналастыру жөнінде шаралар қабылдауға мүмкіндік алады.
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің порталында — www.Enbek.kz, жұмыс берушілерді электрондық еңбек шарттарын есепке алу мен тіркеудің бірыңғай жүйесіне қосу бойынша сервис іске қосылды.
Ағымдағы жылы, 10 қарашадағы жағдай бойынша, облыста электрондық еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіне (E-hr) Облыстың 3140 кәсіпорны мен ұйымы қосылды және 1069235-тен астам электрондық еңбек шарты тіркелді.
Қазақстан Республикасы Еңбек Кодексінің 23-бабы 2-тармағының 37) тармақшасына сәйкес жұмыс берушілердің міндеттеріне еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган айқындаған тәртіппен еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіне қызметкермен еңбек шартын жасасу және тоқтату, оған енгізілетін өзгерістер (немесе) толықтырулар туралы ақпарат енгізу кіреді.
Сондықтан, жұмыс берушілердің назарын кәсіпорындар мен ұйымдарды электрондық еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіне (E-hr) қосу және қызметкерлердің еңбек шарттарын электрондық форматта тіркеу, сондай-ақ қағаз форматта жасалған қызметкерлердің еңбек шарттарын электрондық форматқа ауыстыру бойынша еңбек заңнамасының талаптарын орындауға аударамыз.

«Қостанай облысы әкімінің
еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасы» ММ
басшысының орынбасары Б. Макеев

 

Работодатель  – заключаем электронные трудовые договора

Во исполнение Дорожной карты Костанайской области по реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» в Костанайской области, государственной инспекцией труда совместно с акиматами городов и районов области проводится широкая информационно-разъяснительная работа с руководителями субъектов предпринимательства, квазигосударственного сектора экономики и государственными предприятиями, организациями и учреждениями, по подключению работодателей к Единой системе учета электронных трудовых договоров регистрации трудовых договоров в электронном формате.

Внедрение Единой информационной системы учета электронных трудовых договоров решает следующие задачи:

— это упрощение и оптимизация кадрового делопроизводства, упрощение процедуры подтверждения трудового стажа, квалификации работника, места работы;

— обеспечение сохранности персональных данных, что позволит работодателю получать достоверные данные о трудовой деятельности, трудовом стаже и квалификации работника.

— для работника, это снижение издержек при трудоустройстве и заключении трудового договора, особенно это актуально при современных формах занятости, когда работа осуществляется дистанционно.

— через Единую систему учета электронных трудовых договоров государство получает возможность прогнозировать высвобождение трудовых ресурсов и принимать меры по их трудоустройству.

На портале Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан — w.w.w.Enbek.kz,  запущен сервис по подключению работодателей к Единой системе учета и регистрации электронных трудовых договоров.

В текущем году, по состоянию на 10 ноября, к Единой системе учета электронных трудовых договоров (E-hr) в области подключились 3140 предприятий и организаций области и зарегистрированы более 1069235 электронных трудовых договоров.

Следует отметить, что подпунктом 37) пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса Республики Казахстан в обязанности работодателей входит, вносить информацию о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимых в него изменениях (или) дополнениях, в Единую систему учета трудовых договоров в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду.

Поэтому, обращаем внимание работодателей на выполнение требований трудового законодательства по подключению  предприятий и организаций к Единой системе учета электронных трудовых договоров (E-hr) и регистрации трудовых договоров работников в электронном формате, а также переводе трудовых договоров работников, заключенных в бумажном формате, в электронный формат.

Заместитель руководителя ГУ «Управления по инспекции труда акима Костанайской области» Б. Макеев