Каждый пятый житель Костанайской области не застрахован

0
697

Қостанай облысының әр бесінші тұрғыны сақтандырылмаған!!!

МӘМС жүйесіндегі мәртебеңізді Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының ресми байланыс арналары арқылы тексеріңіз:
• тегін нөмірі 1406
• сайттың төменгі оң жақ бұрышында fms.kz
• Qoldau 24/7 мобильді қосымшасы
• Telegram-дағы SaqtandyryBot
• 8 (7142) 990-544, 990-545 телефондары бойынша
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау жүйесі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға көшкенін еске саламыз. Азаматтардың МӘМС-ға қатысуының басты шарттарының бірі — жарналар мен аударымдарды төлеу болып табылады.
2021 жылға ММС-да төлемдердің келе сі мөлшері белгіленді:
1. Дербес төлеушілер жарналарды айына 2125 теңгеден төлейді. Төлем мақсатының коды — 122. Жарналар өтініш берген күннің алдындағы 12 ай үшін төленуі тиіс.
2. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтарға БЖТ үш ай қатарынан төлеген кезде үшінші ай басталған кезде сақтандырылған мәртебесі беріледі. Мысалы, мен ешқашан жарна төлемегенмін, бірақ 2021 жылдың қазанынан бастап ай сайын БЖТ төлей бастадым, бұл жағдайда желтоқсан айында мен сақтандыру мәртебесін аламын. Алдыңғы 12 айдағы қарызды төлеудің қажеті жоқ, болашақта БЖТ- ны ай сайын төлеу жеткілікті.
3. Жеке кәсіпкерлер мен жеке практикамен айналысатын адамдар ай сайын 2975 теңгеден жарна төлейді. Төлем мақсатының коды-122. Төлеу кезінде төлем жүргізілетін кезеңді көрсету қажет.
4. Азаматтық–құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер алатын жеке тұлғалар үшін осы Шартты шарт сомасының 2% мөлшерінде жасасқан салық агенті жарналарды төлейді. Төлем мақсатының коды — 122.
5. Жұмыс берушілер жалдамалы жұмыскерлер үшін жарналар мен дейін төлеуге міндетті:
1. 121 ТТК бойынша — еңбекақы төлеу қорының 2% мөлшеріндегі аударымдар (жұмыс берушінің есебінен).
2. 122 ТТК бойынша — жұмыскердің есептелген табысының 2% мөлшеріндегі жарна (жұмыскердің жалақысынан).

«Сақтандырылған» мәртебесінің болуы МӘМС жүйесінде медициналық көмек алуға кепілдік береді

Каждый пятый житель Костанайской области не застрахован!!!

Проверьте свой статус в системе ОСМС через официальные каналы связи Фонда социального медицинского страхования:
• бесплатный номер 1406
• в правом нижнем углу на сайте fms.kz
• мобильное приложение Qoldau 24/7
• SaqtandyryBot в Telegram
• по телефонам 8 (7142) 990-544, 990-545

Напоминаем, что с 1 января 2020 года система здравоохранения Республики Казахстан перешла на обязательное социальное медицинское страхование. Одним из главных условий участия граждан в ОСМС, является уплата взносов и отчислений.
На 2021 год установлены следующие размеры платежей на ОСМС:
1. Самостоятельные плательщики, оплачивают взносы по 2125 тенге в месяц. Код назначения платежа – 122. Взносы должны быть оплачены за 12 предшествующих месяцев дате обращения.
2. Самозанятым гражданам при оплате ЕСП за три месяца подряд, при наступлении третьего месяца присвоится статус застрахован. Например, я ни разу не платил взносы, но с октября 2021 года начал ежемесячно уплачивать ЕСП, в этом случае в декабре я получу статус застрахованности. Задолженность за предшествующие 12 месяцев оплачивать не надо, достаточно ежемесячно оплачивать ЕСП в последующем.
3. Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, ежемесячно оплачивают взносы по 2975 тенге. Код назначения платежа – 122. При оплате необходимо указать период, за который производится платеж.
4. За физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско–правового характера оплачивает взносы налоговый агент, заключивший данный договор в размере 2 % от суммы договора. Код назначения платежа – 122.
5. Работодатели обязаны оплачивать взносы и отчисления за наемных работников до 25-го числа месяца, следующего за отчетным в размере:
1. По КНП 121 – отчисления в размере 2 % от фонда оплаты труда (за счет работодателя).
2. По КНП 122 – взнос в размере 2 % от начисленного дохода работника (из з/п работника).

Наличие статуса «застрахован» гарантирует получение медпомощи в системе ОСМС