О районном бюджете Карабалыкского района на 2021-2023 годы

0
1129

Қарабалық ауданының 2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 75-бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін — өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қарабалық аудандықм әслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Қарабалық ауданының 2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 3 659 046,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 1 333 926,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 14 389,0 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 9 321,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 2 301 410,0 мың теңге;
2) шығындар – 3 659 046,0 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 91 205,0 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 135 640,0 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 44 435,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде: қаржылық активтерді сатып алу – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – — 91 205,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 91 205,0 мың теңге.
2. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемдері 2 004 895,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.
3. Аудандық бюджеттен кент, ауыл, ауылдық округтер бюджеттеріне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемдері белгіленсін:
1) 2021 жылға арналған аудандық бюджеттен кент, ауыл, ауылдық округтер бюджеттеріне берілетін бюджеттік субвенциялар 240 794,0 мың теңге сомасында, оның ішінде:
Қарабалық кенті – 62 136,0 мың теңге;
Белоглин ауылдық округі – 14 312,0 мың теңге;
Бозкөл ауылдық округі – 15 633,0 мың теңге;
Бөрлі ауылдық округі – 16 084,0 мың теңге;
Лесное ауылы – 10 066,0 мың теңге;
Михайлов ауылдық округі – 12 317,0 мың теңге;
Новотроицк ауылдық округі – 16 028,0 мың теңге;
Победа ауылы – 12 936,0 мың теңге;
Өрнек ауылдық округі – 13 020,0 мың теңге;
Қособа ауылдық округі – 14 277,0 мың теңге;
Смирнов ауылдық округі – 18 937,0 мың теңге;
Станционный ауылдық округі – 13 604,0 мың теңге;
Тоғызақ ауылдық округі – 21 444,0 мың теңге.
4. 2021 жылы аудандық бюджеттен облыстық бюджетке бюджеттік алып қоюлар көзделмегені ескерілсін.
5. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы ағымдағы трансферттердің түсімі көзделмегені ескерілсін, оның ішінде:
1) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге;
2) Қазақстан Республикасында мүгедектердің өмір сүру сапасын жақсартуды қамтамасыз етуге;
3) еңбек нарығын дамытуға;
4) мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін жұмыскерлердің жалақысына қосымша ақы белгілеуге;
5) мемлекеттік мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге.
6. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте республикалық бюджеттен мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін кредиттер түсімі көзделсін.
7. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджетен қаражат түсімі көзделгені ескерілсін, оның ішінде:
ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға нысаналы трансфертке;
жылу – энергетикалық жүйені дамытуға арналған нысаналы даму трансфертке;
мемлекеттік органдардың объектілерін дамытуға.
8. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте 2021-2022 жылдарға арналған «Ауыл – Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс – шараларды іске асыруға Ұлттық қордан және облыстық бюджеттен қаражат түсімі көзделгені ескерілсін.
9. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде облыстық бюджеттен қаражат түсімі көзделгені ескерілсін.
10. Қарабалық ауданының жергілікті атқарушы органының 2021 жылға арналған резерві 1 000,0 мың теңге сомасында бекітілсін.
11. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

 

О районном бюджете Карабалыкского района
на 2021-2023 годы

В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет Карабалыкского района на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 659 046,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 333 926,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 14 389,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 9 321,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 2 301 410,0 тысяч тенге;
2) затраты – 3 659 046,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 91 205,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 135 640,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 44 435,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – — 91 205,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 91 205,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в районном бюджете на 2021 год предусмотрен объем субвенций, передаваемых из областного бюджета в сумме 2 004 895,0 тысяч тенге.
3. Установить объемы бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджеты поселка, села, сельских округов:
1) бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджеты поселка, села, сельских округов на 2021 год в сумме 240 794,0 тысячи тенге, в том числе:
поселка Карабалык – 62 136,0 тысяч тенге;
Белоглинского сельского округа – 14 312,0 тысяч тенге;
Боскольского сельского округа – 15 633,0 тысячи тенге;
Бурлинского сельского округа – 16 084,0 тысячи тенге;
села Лесное – 10 066,0 тысяч тенге;
Михайловского сельского округа – 12 317,0 тысяч тенге;
Новотроицкого сельского округа – 16 028,0 тысяч тенге;
села Победа – 12 936,0 тысяч тенге;
Урнекского сельского округа – 13 020,0 тысяч тенге:
Кособинского сельского округа – 14 277,0 тысяч тенге;
Смирновского сельского округа – 18 937,0 тысяч тенге;
Станционного сельского округа – 13 604,0 тысячи тенге;
Тогузакского сельского округа – 21 444,0 тысячи тенге.
4. Учесть, что в 2021 году бюджетные изъятия из районного бюджета в областной бюджет не предусмотрены.
5. Учесть, что в районном бюджете на 2021 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе на:
1) выплату государственной адресной социальной помощи;
2) на обеспечения качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;
3) развитие рынка труда;
4) установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения;
5) установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений.
6. Предусмотреть в районном бюджете на 2021 год поступление кредитов из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов.
7. Учесть, что в районном бюджете на 2021 год предусмотрено поступление средств из областного бюджета, в том числе:
целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
целевого трансферта на развитие теплоэнергетической системы;
развитие объектов государственных органов.
8. Учесть, что в районном бюджете на 2021 год предусмотрено поступление средств из национального фонда и областного бюджета на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» на 2021-2022 годы.
9. Учесть, что в районном бюджете на 2021 год предусмотрено поступление средств из областного бюджета в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».
10. Утвердить резерв местного исполнительного органа Карабалыкского района на 2021 год в сумме 1 000,0 тысяч тенге.
11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.