«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВОТЫ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НА 2022 ГОД»

0
765

ҚАРАБАЛЫҚ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ «2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУ ОРЫНДАРЫНАН БОСАТЫЛҒАН АДАМДАРДЫ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ҮШІН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНА КВОТА БЕЛГІЛЕУ ТУРАЛЫ» ҚАУЛЫСЫНЫҢ ЖОБАСЫНА БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

Қарабалық ауданы әкімдігінің «2022 жылға арналған бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы» қаулысының жобасы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабына, «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9- бабына сәйкес.
Көрсетілген қаулы жобасын қабылдаудың мақсаты бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдар үшін жұмыс орындарын құру болып табылады.
Қаулы жобасын қабылдау негативті әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарды туындатпайды.
Қаулы жобасы «ЭлектрондықҮкімет» порталында ашық НҚА бөлімінде
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=11210811 жарияланған.

Проект постановления акимата Карабалыкского района «Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы на 2022 год», в соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 9 Закона Республики Казахстан «О занятости населения».
Целью принятия указанного проекта постановления является создание рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
Принятие проекта постановления не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.
Проект постановления размещен на портале «Электронного правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=11210811.