Пресс-релиз к проекту постановления акимата Карабалыкского района о внесении изменения в постановление акимата Карабалыкского района от 4 мая 2016 года № 98 «Об установлении размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда»

0
1141

Қарабалық ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 4 мамырдағы № 98 «Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы қаулысының жобасына баспасөз релизі

Қаулының жобасы «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі Заңына, «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңына және Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 2011 жылғы 26 тамыздағы № 306 бұйрығына сәйкес «Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлем мөлшерін есептеу әдістемесін бекіту туралы» әзірленді.
Осы қаулы жобасын қабылдаудың мақсаты мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін азайту болып табылады.
Қаулының жобасын қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және немесе құқықтық салдарға алып келмейді.
Қаулы жобасы «Электрондық үкімет» порталында ашық нормативтік құқықтық актілер бөлімінде орналастырылған https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2647511

Пресс-релиз к проекту постановления акимата Карабалыкского района о внесении изменения в постановление акимата Карабалыкского района от 4 мая 2016 года № 98 «Об установлении размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда»

Проект постановления разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях», Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах», приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 августа 2011 года № 306 «Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда».
Целью принятия указанного проекта постановления является снижение размера платы за пользование жилищем предоставленного из государственного жилищного фонда.
Принятие проекта постановления не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.
Проект постановления размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2647511