ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АКИМАТА КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВОТЫ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА 2022 ГОД»

0
757

ҚАРАБАЛЫҚ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ «2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН МҮГЕДЕКТЕР ҮШІН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНА КВОТА БЕЛГІЛЕУ ТУРАЛЫ» ҚАУЛЫСЫНЫҢ ЖОБАСЫНА БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

Қарабалық ауданы әкімдігінің «2022 жылға арналған мүгедектер үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы» қаулысының жобасы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31- бабына, «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9- бабына сәйкес.
Көрсетілген қаулы жобасын қабылдаудың мақсаты — ауыр жұмыстардағы, еңбек жағдайлары зиянды, қауіпті жұмыстардағы жұмыс орындары санының екіден төрт пайызға дейінгі мөлшерінде мүгедектер үшін жұмыс орындарына квота белгілеу болып табылады.
Қаулы жобасын қабылдау негативті әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарды туындатпайды.
Қаулы жобасы «Электрондық Үкімет» порталында ашық НҚА бөлімінде https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=11210279 жарияланған.

Проект постановления акимата Карабалыкского района «Об установлении квоты рабочих мест для инвалидов на 2022 год», в соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 9 Закона Республики Казахстан «О занятости населения».
Целью принятия указанного проекта постановления является установление квоты рабочих мест для инвалидов в размере от двух до четырех процентов от численности рабочих мест без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда.
Принятие проекта постановления не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.
Проект постановления размещен на портале «Электронного правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=11210279.