ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АКИМАТА КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВОТЫ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НА 2020 ГОД»

0
1358

ҚАРАБАЛЫҚ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ «2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУ ОРЫНДАРЫНАН БОСАТЫЛҒАН АДАМДАРДЫ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ҮШІН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНА КВОТА БЕЛГІЛЕУ ТУРАЛЫ» ҚАУЛЫСЫНЫҢ ЖОБАСЫНА БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
Қарабалық ауданы әкімдігінің «2020 жылға арналған бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы» қаулысының жобасы, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 31- бабына, «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 9- бабына сәйкес.
Көрсетілген қаулы жобасын қабылдаудың мақсаты бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдар үшін жұмыс орындарын құру болып табылады.
Қаулы жобасын қабылдау негативті әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарды туындатпайды.
Қаулы жобасы «Электрондық Үкімет» порталында ашық НҚА бөлімінде https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2390153 жарияланған.

ПРЕСС-РЕЛИЗ К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АКИМАТА КАРАБАЛЫКСКОГО РАЙОНА «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВОТЫ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НА 2020 ГОД»

Проект постановления акимата Карабалыкского района «Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы на 2020 год», в соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 9 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения».
Целью принятия указанного проекта постановления является создание рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
Принятие проекта постановления не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.
Проект постановления размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2390153